Uslovi plaćanja

Korisnik je dužan da punu cenu kursa ili ratu uplati na račun Instituta ( koji se vodi kod Raiffeisen bank ad Beograd, broj: 265-1040310001095-71) najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa.

Odrasli polaznici (18+) mogu se opredeliti za neki od kurseva iz ponude Instituta koji se mogu podeliti u 2 tipa: standardne i  intenzivne. Standardni ONLINE kursevi po fiksnoj ceni od 24.000,- RSD mogu se uplatiti odjednom ili na 2 jednake rate po 12.000,- RSD. Intenzivni kursevi plaćaju se odjednom ili u dve jednake rate. Nakon prijave za željeni kurs, prvu ratu ili ceo iznos neophodno je uplatiti najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa. Druga rata mora biti uplaäena nakon odsluüanih 50% öasova.

Kod kurseva za decu i tinejdžere može se plaćati odjednom ili na 3 rate. U slučaju plaćanja na rate, cena izabranog kursa se uvećava za 10%, a Korisnik je dužan da prvu ratu uplati 5 radnih dana pre početka kursa. Druga rata dospeva na naplatu nakon odslušanih 33 % časova, a treća rata nakon odslušanih 66% časova kursa. 

Bez izmirene obaveze u celosti, Korisnik ne može da polaže završni test, niti da stekne sertifikat o pohađanju kursa, a Institut zadržava pravo namirenja prinudnim putem, odnosno sudskim putem, a po osnovu zaključenog Ugovora i pruženih usluga. 

U slučaju neblagovremene uplate, Institut zadržava pravo da mesto na kursu ustupi drugom Korisniku.

Šta u slučaju da se kurs ne formira?

U slučaju da se određeni kurs ne formira, vraćamo vam celokupan iznos koji ste uplatili.

Otkazivanje kursa i povraćaj uplate

Korisnik kurs otkazuje isključivo u pisanoj formi.

U slučaju otkaza kursa od strane Korisnika najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa, Institut Korisniku vraća celokupan uplaćeni iznos. 

Ukoliko je Korisnik uplatio kurs odjednom, a odustao od kursa u roku od 7 radnih dana nakon početka kursa Institut vrši povraćaj 50% uplaćenog iznosa.

U slučaju odustanka od kursa nakon više od 7 radnih dana nakon početka nastave, povraćaj novca nije moguć. 

U slučaju plaćanja na rate, a otkaza kursa nakon početka nastave, Korisnik nema pravo na povraćaj uplaćene rate. Povraćaj rate je moguć samo u slučaju otkaza kursa najkasnije 5 radnih dana pre početka nastave. 

 

U slučaju da Korisnik u toku trajanja kursa bez pisanog obaveštenja da odustaje od kursa odustane od kursa, Institut zadržava pravo da sve neizmirene obaveze namiri  prinudnim putem, odnosno sudskim putem, a po osnovu zaključenog Ugovora i pruženih usluga.

Tekući račun i osnovni podaci

  • Ime: Austrijski institut Beograd
  • Adresa: Dubljanska 8/III, 11000 Beograd
  • Matični broj: 20359943
  • PIB: 10 53 38 186
  • Banka: Raiffeisenbank a.d. Beograd
  • Tekući račun broj: 265-1040310001095-71