Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Uslovi plaćanja i popusti

Korisnik je dužan da cenu kursa uplati na račun Instituta ( koji se vodi kod Raiffeisen bank ad Beograd, broj: 265-1040310001095-71) najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa.

Korisnik se može opredeliti za neki od kurseva iz ponude Instituta koji se mogu podeliti u tri tipa: standardne,  intenzivne i pripremne kurseve za zvanične jezičke sertifikate. Standardni kursevi plaćaju se u tri jednake rate i pri tom se cena kursa uvećava za 10%. Intenzivni kursevi plaćaju se u dve jednake rate I pri plaćanju na rate cena intenzivnog kursa se ne uvećava. Pripremni kursevi za zvanične jezičke sertifikate se plaćaju odjednom, i to najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa.

U slučaju plaćanja na rate, cena izabranog, standardnog kursa se uvećava za 10%, a Korisnik je dužan da prvu ratu uplati 5 radnih dana pre početka kursa. Druga rata dospeva na naplatu nakon odslušanih 33 % časova, a treća rata nakon odslušanih 66% časova kursa. 

U slučaju plaćanja na rate, cena izabranog intenzivnog kursa se ne uvećava, a Korisnik je dužan da prvu ratu uplati 5 radnih dana pre početka kursa. Druga rata dospeva na naplatu nakon odslušanih 50% časova.

Bez izmirene obaveze u celosti, Korisnik ne može da polaže završni test, niti da stekne sertifikat o pohađanju kursa, a Institut zadržava pravo namirenja prinudnim putem, odnosno sudskim putem, a po osnovu zaključenog Ugovora i pruženih usluga. 

U slučaju neblagovremene uplate, Institut zadržava pravo da mesto na kursu ustupi drugom Korisniku.

Šta u slučaju da se kurs ne formira?

U slučaju da se određeni kurs ne formira, vraćamo vam celokupan iznos koji ste uplatili.

     

Otkazivanje kursa i povraćaj uplate

Korisnik kurs otkazuje isključivo u pisanoj formi.

U slučaju otkaza kursa od strane Korisnika najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa, Institut Korisniku vraća celokupan uplaćeni iznos. 

Ukoliko je Korisnik uplatio kurs odjednom, a odustao od kursa u roku od 7 radnih dana nakon početka kursa Institut vrši povraćaj 50% uplaćenog iznosa.

U slučaju odustanka od kursa nakon više od 7 radnih dana nakon početka nastave, povraćaj novca nije moguć. 

U slučaju plaćanja na rate, a otkaza kursa nakon početka nastave, Korisnik nema pravo na povraćaj uplaćene rate. Povraćaj rate je moguć samo u slučaju otkaza kursa najkasnije 5 radnih dana pre početka nastave. 

 

U slučaju da Korisnik u toku trajanja kursa bez pisanog obaveštenja da odustaje od kursa odustane od kursa, Institut zadržava pravo da sve neizmirene obaveze namiri  prinudnim putem, odnosno sudskim putem, a po osnovu zaključenog Ugovora i pruženih usluga.

Tekući račun i osnovni podaci

  • Ime: Austrijski institut Beograd
  • Adresa: Kosovska 51/III, 11000 Beograd
  • Matični broj: 20359943
  • PIB: 10 53 38 186
  • Banka: Raiffeisenbank a.d. Beograd
  • Tekući račun broj: 265-1040310001095-71

Popusti

Institut za svoje Korisnike omogućava specijalne popuste, i ovi popusti se odnose isključivo na standardne kurseve za odrasle, mlade i decu:

ukoliko Korisnik drugi put pohađa kurs na Institutu: 5%;

ukoliko Korisnik peti put pohađa kurs na Institutu: 10%;

ukoliko Korisnik dvanaesti put pohađa kurs na Institutu: 15%;

Ukoliko više članova porodice Korisnika u toku iste kalendarske godine pohađa kurs na Institutu: 10%. Po porodici biće naplaćena cena najvišeg kursa u celosti, a drugi članovi porodice dobijaju porodični popust;

Ukoliko je Korisnik student: 10%;

 

*Specijalni popust ne uračunava se kod kurseva gde je već uračunat popust.

*Porodicom u smislu ovog člana smatraju se sve osobe koje žive u istom domaćinstvu, roditelji, deca, braća i sestre, supružnici.

*Popusti se ne mogu sabirati niti prenositi.