Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Opšti uslovi poslovanja

Ugovor

Prijavom na kurs, na polaganje ispita  ili prijavom na neku drugu ponudu iz našeg programa kao i naručivanjem neke od naših usluga za fizička lica zaključuje se ugovor. Ovo se dešava klikom na dugme „Rezervisati“/“Naručiti“, popunjavanjem formulara za prijavljivanje/naručivanje ili potpisivanjem upisnice u sekretarijatu instituta.

Ugovor stupa na snagu nakon što je izvršena uplata cene kursa ili prve rata (pogledati odeljak Uslovi plaćanja – plaćanje na rate).

Uslovi korišćenja

Kako biste mogli da iskoristite neku od naših usluga, Vi/Vaše dete morate biti određene starosne dobi i posedovati određena predznanja.  Informacije o ovome možete naći kod opisa odgovarajućeg kursa, odnosno  ispita.  Dokaz o predznanju predstavlja diploma sa prethodnog kursa na Austrijskom institutu ili naš test na Web sajtu: www.oei.rs i usmeno testiranje nakon toga. Naš sekeretarijat će Vas rado posavetovati u vezi uslova korišćenja.

Kursevi

Pod pojmom „Kurs“ podrazumevano kompletnu ponudu usluga Austrijskog instituta kao što su kursevi nemačkog jezika, jezički kampovi, seminari i radionice.

Jedna nastavna jedinica traje 45 minuta. Obim kurseva, trajanje kurseva, termini kurseva, mesto održavanja kurseva, kao i sadržaji koji su navedeni i opisani na našem Web sajtu: www.oei.rs.

ÖSD-ispiti

Prijava za ispit je moguća do 30 dana pre samog ispitnog termina.

Rezultati se objavljuju na našoj vebstranici i to 7 radnih dana nakon ispita. Svoje rezultate možete naći pod rednim brojem koji Vam je dodeljen tokom ispita. 

Originalna diploma se štampa u Beču i u roku od 30 nakon nakon ispitnog termina može se preuzeti u kancelariji instituta ili Vam može biti poslata preporučenom poštom. 

Na ispit morate poneti važeću ličnu kartu ili pasoš na uvid.

Odustajanje od ispita

- Ukoliko ste sprečeni da izađete na ispit, molimo da nam to javite pismenim putem na mejl adresu beograd@oei.rs. Uplaćenu naknadu za polaganje možemo prebaciti na neki od narednih termina, odnosno možemo Vam vratiti novac ukoliko je do ispita ostalo više od tri radna dana. U slučaju da se ispit otkazuje u roku manjem od tri radna dana pre ispitnog termina, zadržavamo administrativnu taksu u iznosu od 3.000 RSD. Za povraćaj novca neophodno je doći na institut i potpisati nalog za storniranje.

- U slučaju nenadanih situacija kao što su smrtni slučajevi i bolesti u porodici ispitna taksa će Vam biti u potpunosti vraćena, s tim što je neophodno da nam dostavite dokaz o razlogu Vaše sprečenosti da izađete na ispit.

 

 

Izmene i otkazivanje kurseva

Najmanji broj polaznika kao i broj nastavnih časova navedeni su na našem Web sajtu: www.oei.rs.

Austrijski institut zadržava pravo da otkaže kurs ukoliko ne postoji dovoljno prijavljenih polaznika. U ovom slučaju imate pravo na povraćaj celokupnog novca koji ste uplatili za navedeni kurs.

Ako je neko od nastavnika bolestan ili iz nekog drugog važnog razloga nije u mogućnosti da lično održi nastavu, Austrijski institut će naći odgovarajuću zamenu. Ukoliko to nije moguće, Austrijski institut će otkazati nastavu i nakon završetka kursa, propušteni čas će biti nadoknađen.

Austrijski institut ne nadoknađuje časove koje ste Vi/Vaše dete zbog bolesti propustili.

Diplome i potvrde o pohađanju kurseva

Vi/Vaše dete dobićete potvrdu o pohađanju kursa ako ste najmanje bili prisutni tokom 75% časova. Diplomu Austrijskog instituta dobićete ukoliko uspešno položite završni test (pismeni i usmeni deo).

 

Uslovi plaćanja

Cena kursa mora biti uplaćena na račun Austrijskog instituta (Raiffeisenbank, 265-1040310001095-71) najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa. U slučaju plaćanja na rate plaća se 10% više, prva rata mora biti uplaćena najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa, a ostale rate na mesec dana, odnosno do kraja kursa. Bez uplaćene poslednje rate ne možete izaći na završni test, niti dobiti sertifikat o pohađanju kursa. 

U slučaju neblagovremene uplate, Austrijski institut zadržava pravo da Vaše mesto na kursu ustupi nekom drugom.

Načini plaćanja: bankarski transfer, uplata na račun

Plaćanje na rate

Naš kurs možete platiti na jednake 3 ili 2 jedanke rate, u zavisnosti od tipa kursa koji pohađate. Standardni kursevi za odrasle, mlade i decu se plaćaju u tri jednake rate, a intenzivni kursevi se plaćaju u dve jednake rate.

Prva rata mora biti uplaćena najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa. U slučaju neblagovremene uplate, Austrijski institut zadržava pravod a Vaše mesto ustupi nekom drugom.

U slučaju standardnih kurseva koji traju od 2,5 do 3,5 meseca, druga rata dospeva na plaćanje mesec dana nakon početka kursa, a treća dva meseca nakon početka kursa. U slučaju intenzivnih kurseva koji traju od 3 do 6 nedelja i koji se plaćaju u dve jednake rate, prva rata dospeva na plaćanje 5 rdanih dana pre početka kursa, a druga 5 rdanih dana pre završetka kursa.

Cena ispita i nastavnog materijala moraju se platiti odjednom. 

 

Popusti

Dobijate sledeće popuste za sve kurseve osim za kurseve kod kojih je već uračunat popust (npr. kod jutarnjih kurseva):

 

  •  Od Vašeg 2. kursa na Austrijskom institutu: 5%
  • Od Vašeg 5. kursa na Austrijskom institutu: 10%
  • Od Vašeg 10. kursa na Austrijskom institutu: 15%
  • Ako je neko iz Vaše porodice u toku iste kalendarske godine pohađao kurs na Austrijskom institutu (Porodicu čine: sve osobe koje žive u istom domaćinstvu, roditelji, deca, unuci, braća i sestre, suprug, supruga i slično): 10%. Po porodici biće naplaćena cena najvišeg kursa u celosti, a drugi članovi porodice dobijaju porodični popust.
  • Ako ste student: 10%.

Popusti se ne mogu sabirati i ne mogu se prenostiti.

Pravo na odustajanje od kursa

  • Kurs za koji ste se prijavili možete otkazati jedino u pisanoj formi. Ukoliko otkažete najkasnije 5 dana pre početka kursa, vraćamo Vam celokupan uplaćeni iznos.
  • Ukoliko uplatite kurs u celosti i otkažete kurs u roku od sedam dana nakon početka kursa, imate pravo na povraćaj 50% uplaćenog iznosa. U slučaju otkazivanja kursa nakon više od sedam dana od početka nastave, povraćaj novca neće biti moguć.
  • Ukoliko uplatite prvu ratu kursa i otkažete kurs nakon početka nastave, nemate pravo na povraćaj prve rate kursa. Povraćaj prve rate kursa je moguć samo u slučaju otkazivanja kursa najkasnije 5 dana pre početka nastave.

 

Isključenje odgovornosti

Radimo predano i naši profesori Vas podržavaju u ispunjenju Vaših ciljeva u učenju. Uprkos tome, Austrijski institut ne može biti odgovoran za nepostizanje ciljeva kursa ili ispita. 

Poštovanje profesora i ostalih polaznika kursa

Polaznici kursa su u obavezi da poštuju profesora i da se primereno ponašaju na času. Pod neprimerenim ponašanjem podrazumeva se bilo kakvo ometanje nastave na pr. stalno upadanje u reč profesoru i ostalim polaznicima kursa, psovanje, drsko ili agresivno ponašanje i vređanje kako ostalih polaznika, tako i profesora, često korišćenje mobilnih telefona, stalno kašnjenje na čas i sl. U slučaju da profesor ili ostali polaznici kursa konstatuju da je ponašanje određenog polaznika skroz neprimereno, Austrijski institut zadržava pravo da polaznika potpuno udalji sa kursa. U tom slučaju polazniku će biti izvršen povraćaj svog uplaćenog novca.

Završne odredbe

Sva obaveštenja i komunikacija između Austrijskog instituta  i polaznika kursa obavlja se u pisanoj formi koja uključuje i elektronske  oblike kao što je elektronska pošta i obaveštenja na Web sajtu: www.oei.rs.

Ukoliko je neka od odredbi na ovom sajtu suprotna važećim zakonskim propisima ista je  nevažeća i primenjuju za važeći zakonski propisi, ostale odredbe sa ovog sajta ostaju na snazi i primenjuju se.

U slučaju neslaganja i potrebe za tumačenjem Ugovora koje Austrijski institut zaključi sa korisnicima usluga merodavna je verzija ugovora na srpskom jeziku.

Austrijski institut i polaznik kursa su saglasni da sporove rešavaju sporazumno. U slučaju kada to nije moguće, za fizička lica nadležan je Prvi Osnovni sud u Beogradu, za pravna lica Privredni sud u Beogradu.

 

Prihvatam i u potpunosti se slažem s opštim uslovima, koji su gore navedeni.