Opšti uslovi poslovanja

Član 1: Opšte odredbe

Opštim uslovima poslovanja „AUSTRIJSKI INSTITUT“ Društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd ( u daljem tekstu „Institut“) utvrđuju se: 

- Uslovi poslovanja koji su primenjivi na Institut i korisnika usluga Instituta ( u daljem tekstu: “Korisnik”);

- Opšti uslovi za uspostavljanje odnosa između Instituta i Korisnika;

- Postupak komunikacije između Instituta i Korisnika;

- Opšti uslovi vezani za usluge Instituta i uslove plaćanja prema svim Korisnicima;

- Prava Instituta  prema Korisniku, na osnovu uspostavljenog odnosa između Instituta i  Korisnika, kao i uslovi i način ostvarivanja tih prava;

- Prava Korisnika, vezana za usluge koje pruža Institut;

- Druga pitanja od interesa za poslovanje Instituta;

 

Sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja su Uslovi plaćanja kojima se utvrđuju cene korišćenja usluga Instituta.

Član 2: Ugovor

Ugovor koji predstavlja saglasnost volje o bitnim elementima ugovornog odnosa između Instituta i Korisnika, smatra se zaključenim:

- Prijavom na kurs;

- Prijavom  na polaganje ispita;

- Prijavom na neku drugu aktuelnu ponudu iz programa Instituta;

 

Prijava na kurs vrši se: 

- Neposrednim potpisivanjem Ugovora (u pisanoj formi) - popunjavanjem formulara za prijavljivanje/naručivanje ili potpisivanjem upisnice u sekretarijatu Instituta,

- Preko zvanične internet stranice Instituta, online - klikom na dugme:  „Rezervisati“/“Naručiti“.

 

Prijava na polaganje ispita vrši se:

- Neposrednim potpisivanjem Ugovora (u pisanoj formi) - popunjavanjem formulara za prijavljivanje/naručivanje ili potpisivanjem upisnice u sekretarijatu Instituta,

- Preko zvanične internet stranice Instituta, online - klikom na dugme:  „Rezervisati“/“Naručiti“.

 

Ugovor stupa na snagu nakon što je izvršena uplata cene kursa ili prve rate (pogledati odeljak Uslovi plaćanja – plaćanje na rate).

Ugovor obavezuje Insitut i Korisnika, i u slučaju neispunjenja bilo koje odredbe Ugovora, svaka ugovorna strana zadržava pravo da pokrene sudski ili drugi postupak, a radi ispunjenja odredbi Ugovora u celosti.

Član 3: Uslovi korišćenja

Korisnik usluga Instituta može biti svako lice određene starosne dobi, a u zavisnosti od željenog polaznog nivoa lice mora posedovati određeno predznanje. 

Dokaz o predznanju predstavlja diploma sa prethodnog kursa na Institutu ili naš test na Web sajtu: www.oei.rs i usmeno testiranje nakon toga ili neki od zvaničnih, međunarodno priznatih jezičkih sertifikata.

Član 4: Kursevi

Pod pojmom „Kurs“ podrazumevamo kompletnu ponudu usluga Instituta kao što su kursevi nemačkog jezika, jezički kampovi, seminari i radionice.

Jedna nastavna jedinica traje 45 minuta. Obim kurseva, trajanje kurseva, termini kurseva, mesto održavanja kurseva, kao i sadržaji koji su navedeni i opisani na našem Web sajtu: www.oei.rs.

Član 5: ÖSD-ispiti

Prijava za ispit je moguća do 21 dan pre samog ispitnog termina.

Pre samog ispitnog termina, Korisnik je dužan da izvrši plaćanje ispita shodno pravilima propisanim Uslovima plaćanja.

Rezultati se objavljuju na našoj veb stranici i to 8 radnih dana nakon ispita. Korisnik rezultate može pronaći pod rednim brojem dodeljenim tokom ispita. 

Originalna diploma se štampa u Beču i u roku od 30 dana nakon ispitnog termina može se preuzeti u kancelariji Instituta ili Korisniku može biti poslata brzom poštom o trošku Korisnika, na adresu označenu u Ugovoru (po izboru Korisnika). 

Korisnik je dužan da na ispit ponese važeći pasoš na uvid.

Ukoliko ste položili deo ispita (pismeni ili usmeni) prijavljujete samo deo koji niste položili, osim kod nivoa B1 i C2 koji se polažu po modulima. Položeni deo ispita važi narednih godinu dana.

Objava rezultata vrši se objavom dodeljenog ličnog identifikacionog broja na našoj web stranici najkasnije 14 radnih dana nakon termina ispita.  

Originalna diploma se štampa u Beču u ÖSD centrali i možete je podići lično otprilike mesec dana nakon polaganja ispita u kanncelariji Austrijskog insituta ili Vam može biti poslata preporučeno poštom o Vašem trošku. 

Sertifikati se čuvaju godinu dana. Ukoliko u tom roku ne preuzmete svoj sertifikat, on se uništava, a ponovno izdavanje sertifikata košta 5.000,- RSD.

Informaciju o tome da li su stigle diplome možete naći na stranici Austrijskog instituta www.oei.rs. Austrijski institut ne izdaje potvrde o položenim ispitima. Svaki kandidat koji položi ispit mora sačekati da originalna diploma stigne iz Austrije. Diploma se ne može podići u Austriji. 

Član 6: Odustanak/odlaganje ispita

U slučaju da Korisnik odustane od ispita, dužan je da o tome pisanim putem obavesti Institut na mejl adresu beograd@oei.rs. 

U slučaju da Korisnik želi da promeni termin polaganja ispita, dužan je da o tome pisanim putem obavesti Institut na mejl adresu beograd@oei.rs. 

U slučaju odustanka od ispita Institut Korisniku vrši povraćaj uplaćenog novca. 

Institut zadržava administrativnu taksu u iznosu od 4.000,00 dinara ukoliko Korisnik odustane od ispita u roku kraćem od 5 radnih dana pre zakazanog ispitnog termina, pri čemu se dan održavanja ispita i dan otkazivanja ispita ne ubrajaju u gore navedeni otkazni rok od 5 radnih dana. 

U slučaju odustajanja od pojedinačnih modula na nivou B1 Institut zadržava administrativnu taksu od 1.500,00 dinara, i to ukoliko Korisnik odustane od ispita u roku kraćem od 5 radnih dana pre zakazanog ispitnog termina, pri čemu se dan održavanja ispita i dan otkazivanja ispita ne ubrajaju u gore navedeni otkazni rok od 5 radnih dana. 

U slučaju odustajanja od usmenih delova ispita na nivoima A1, A2, B2 i C1  Institut zadržava administrativnu taksu od 1.500,00 dinara, i to ukoliko Korisnik odustane od ispita u roku kraćem od 5 radnih dana pre zakazanog ispitnog termina, pri čemu se dan održavanja ispita i dan otkazivanja ispita ne ubrajaju u gore navedeni otkazni rok od 5 radnih dana. 

U slučaju odustajanja od pismenih delova ispita na nivoima A1, A2, B2 i C1 (pismeni A1, pismeni A2, pismeni B2, pismeni C1)  Institut zadržava administrativnu taksu u iznosu od 4.000,00 dinara, i to ukoliko Korisnik odustane od ispita u roku kraćem od 5 radnih dana pre zakazanog ispitnog termina, pri čemu se dan održavanja ispita i dan otkazivanja ispita ne ubrajaju u gore navedeni otkazni rok od 5 radnih dana. 

Za povraćaj novca, Korisnik je u obavezi da lično pristupi i potpiše nalog za storniranje, jer je Institut obveznik PDV-a.

U slučaju promene termina polaganja ispita, uplaćena naknada za polaganje ispita  se prebacuje  na neki od narednih termina. Ukoliko do promene termina polaganja ispita dođe usled okolnosti izazvanih višom silom, bez krivice Instituta, uplaćena naknada za polaganje ispita se prebacuje na neki od narednih termina.

U slučaju da je do termina održavanja ispita ostalo manje od 5 radnih dana, pri čemu se dan održavanja ispita i dan otkazivanja ispita ne ubrajaju u gore navedeni otkazni rok od 5 radnih dana, neophodno je da Korisnik na račun Instituta uplati administrativnu taksu u iznosu od 4.000,00 dinara. 

Ispit se može prebaciti na sledeći ispitni rok samo jednom, i to na neki od narednih ispitnih rokova sa minimalnih vremenskim razmakom od 6 nedelja od datuma polaganja za koji se kandidat prvobitno prijavio. Ukoliko Korisnik ne izađe na naknadno zakazani termin polaganja, gubi pravo na povraćaj novca. 

Ukoliko Korisnik odustane od ispita na dan samog ispita, gubi pravo na povraćaj novca i na promenu termina polaganja ispita. 

Član 7: Polaganje ispita u okviru sprint kurseva

U slučaju sprint kurseva za nivoe A1 i A2 cena iskazana na vebstranici obuhvata kako 34/36 časova nastave, tako i udžbenik i samo polaganje. Termin polaganja za međunarodno priznat sertifikat biće saopšten korisnicima najkasnije 5 radnih dana nakon početka kursa. Ukoliko korisnik nije u mogućnosti da izađe na polaganje, ispitna taksa se može prebaciti na neki od narednih ispitnih rokova sa minimalnim vremenskim razmakom od 6 nedelja od datuma polaganja koje je korisniku u okviru kursa ponuđeno. Ispit se može prebaciti na sledeći ispitni rok samo jednom.

Korisnik je dužan da Institutu u roku od 10 radnih dana od početka kursa, i to u pisanoj formi na mejl beograd@oei.rs, saopšti da na ispit želi izaći u drugom ispitnom roku i da se opredeli za neki od dodatnih termina koji su navedeni na sajtu Instituta. 

Ukoliko Korisnik ne izađe na naknadno zakazani termin polaganja, gubi pravo na povraćaj novca. 

Ukoliko Korisnik odustane od ispita na dan samog ispita, gubi pravo na povraćaj novca i na promenu termina polaganja ispita. 

Član 7: Izmene i otkazivanje kurseva

Najmanji broj polaznika kao i broj nastavnih časova navedeni su na našem Web sajtu: www.oei.rs.

Institut zadržava pravo da otkaže kurs ukoliko ne postoji dovoljno prijavljenih polaznika. U ovom slučaju Korisnik ima pravo na povraćaj celokupnog novca uplaćenog za navedeni kurs.

Ako je neko od nastavnika objektivno sprečen da lično održi nastavu, Institut obezbeđuje zamenu.

U slučaju nemogućnosti obezbeđivanja zamene, Institut otkazuje zakazani termin časa i snosi odgovornost i obavezu da Korisniku nadoknadi propušteni čas.

U slučaju da Korisnik propusti čas, Institut nema obavezu nadoknade iz prethodnog stava ovog člana.

Član 8: Sticanje diplome i/ili potvrde o pohađanju kursa

Korisniku se izdaje potvrda o pohađanju kursa ukoliko je:

- bio prisutan tokom 75% časova;

- izmirio sve obaveze prema Institutu, a po osnovu Ugovora;

 

Korisniku se izdaje diploma Instituta ukoliko je:

- uspešno položio završni test (pismeni i usmeni deo);

- izmirio sve obaveze prema Institutu, a po osnovu Ugovora;

Član 9: Uslovi plaćanja

Korisnik je dužan da cenu kursa uplati na račun Instituta ( koji se vodi kod Raiffeisen bank ad Beograd, broj: 265-1040310001095-71) najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa.

Korisnik se može opredeliti za neki od kurseva iz ponude Instituta koji se mogu podeliti u tri tipa: standardne,  intenzivne i pripremne kurseve za zvanične jezičke sertifikate.

U slučaju plaćanja na rate, cena izabranog, standardnog kursa se uvećava za 10%, a Korisnik je dužan da prvu ratu uplati 5 radnih dana pre početka kursa. Druga rata dospeva na naplatu nakon odslušanih 33 % časova, a treća rata nakon odslušanih 66% časova kursa. 

U slučaju plaćanja na rate, cena izabranog intenzivnog kursa se ne uvećava, a Korisnik je dužan da prvu ratu uplati 5 radnih dana pre početka kursa. Druga rata dospeva na naplatu nakon odslušanih 50% časova.

Pripremni kursevi za zvanične jezičke sertifikate se plaćaju odjednom, i to najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa.

Da bi prisustvovao prvom času nastave Korisnik je u obavezi da profesoru na prvom času priloži dokaz o uplati prve rate ili celokupnog iznosa kursa. Bez dokaza o uplati Korisnik ne može prisustvovati nastavi.

Bez izmirene obaveze u celosti, Korisnik ne može da polaže završni test, niti da stekne sertifikat o pohađanju kursa, a Institut zadržava pravo namirenja prinudnim putem, odnosno sudskim putem, a po osnovu zaključenog Ugovora i pruženih usluga. 

U slučaju neblagovremene uplate, Institut zadržava pravo da mesto na kursu ustupi drugom Korisniku.

Član 10: Plaćanje na rate

Plaćanje na rate moguće je ukoliko Korisnik pohađa kurs.

Korisnik kurs može platiti na dve ili tri jednake rate, u zavisnosti od tipa kursa.  

Standardni kursevi plaćaju se u tri jednake rate i pri tom se cena kursa uvećava za 10%. 

Intenzivni kursevi plaćaju se u dve jednake rate.

Ukoliko se Korisnik odluči za plaćanje na rate, prilikom upisa dobija plan otplate rata. U slučaju docnje (neblagovremene uplate) dospele rate, Institut zadržava pravo da Korisnika udalji sa nastave i da se namiri  prinudnim putem, odnosno sudskim putem, a po osnovu zaključenog Ugovora i pruženih usluga. 

Nastavni materijal plaća se odjednom.

Član 12: Otkaz kursa

Korisnik kurs otkazuje isključivo u pisanoj formi.

U slučaju otkaza kursa od strane Korisnika najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa, Institut Korisniku vraća celokupan uplaćeni iznos. 

Ukoliko je Korisnik uplatio kurs odjednom, a odustao od kursa u roku od 7 radnih dana nakon početka kursa Institut vrši povraćaj 50% uplaćenog iznosa.

U slučaju odustanka od kursa nakon više od 7 radnih dana nakon početka nastave, povraćaj novca nije moguć. 

U slučaju plaćanja na rate, a otkaza kursa nakon početka nastave, Korisnik nema pravo na povraćaj uplaćene rate. Povraćaj rate je moguć samo u slučaju otkaza kursa najkasnije 5 radnih dana pre početka nastave. 

U slučaju da Korisnik u toku trajanja kursa bez pisanog obaveštenja da odustaje od kursa odustane od kursa, Institut zadržava pravo da sve neizmirene obaveze namiri  prinudnim putem, odnosno sudskim putem, a po osnovu zaključenog Ugovora i pruženih usluga.

Član 13: Isključenje od odgovornosti

Institut ne snosi odgovornost za nepostizanje ciljeva kursa, ili željenog rezultata ispita. 

Član 14: Kodeks ponašanja ugovornih strana

Međusobna saradnja i odnos ugovornih strana mora biti uspostavljena na bazi međusobnog poštovanja, primerenog i kulturnog ponašanja.

*Pod neprimerenim ponašanjem, a u smislu ovih OUP, smatra se svako ometanje nastave, konstantno upadanje u reč, psovanje, drsko i agresivno ponašanje, vređanje, konstantna upotreba mobilnih telefona, stalno kašnjenje na čas i drugi postupci koji nisu u skladu sa prirodom pružanja usluge Instituta.

*U slučaju neprimerenog ponašanja, Institut, bez odgovornosti, zadržava pravo da Korisnika udalji sa časa/kursa.

Član 15: Pravo na naknadu štete

U slučaju neosnovanog/neopravdanog odustanka, odnosno otkaza kursa od strane Korisnika, a usled kog Institut bude onemogućen da formira kurs (sa određenim brojem polaznika) Institut zadržava pravo na naknadu stvarne štete i izgubljene dobiti, koju je dužan dokazati. 

Član 16: Završne i prelazne odredbe

Sva obaveštenja i komunikacija između Instituta i Korisnika obavlja se u:

- Pisanoj formi;

- Elektronskoj formi: elektronska pošta i obaveštenje na zvaničnoj stranici Instituta;

Na sve što nije posebno regulisano Opštim uslovima poslovanja, primenjuju se odredbe važećih propisa.

Na međusobni odnos između Korisnika i Instituta, a u nedostatku odredbi Opštih uslova poslovanja, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi relevantni zakonski propisi.

Institut i Korisnik su saglasni da eventualne sporove rešavaju sporazumno, a u slučaju da se sporazum ne postigne, za fizička lica ugovara se nadležnost Prvog osnovnog suda u Beogradu, za pravna lica Privrednog suda u Beogradu.

Korišćenjem bilo koje usluge Instituta, Korisnik potvrđuje da razume i prihvata sve napred navedene odredbe, kao i sastavne delove Opštih uslova poslovanja (Uslovi plaćanja). 

Ovi Opšti uslovi poslovanja objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Instituta, i počinju da važe 15 dana nakon dana objave. U slučaju neslaganja i potrebe za tumačenjem Ugovora koje Austrijski institut zaključi sa Korisnicima usluga merodavna je verzija ugovora na srpskom jeziku.