Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Opšti uslovi poslovanja

Ugovor

Prijavom na kurs, na polaganje ispita  ili prijavom na neku drugu ponudu iz našeg programa kao i naručivanjem neke od naših usluga za fizička lica zaključuje se ugovor. Ovo se dešava klikom na dugme „Rezervisati“/“Naručiti“, popunjavanjem formulara za prijavljivanje/naručivanje ili potpisivanjem upisnice u sekretarijatu instituta.

Ugovor stupa na snagu nakon što je izvršena uplata cene kursa ili prve rata (pogledati odeljak Uslovi plaćanja – plaćanje na rate).

Uslovi korišćenja

Kako biste mogli da iskoristite neku od naših usluga, Vi/Vaše dete morate biti određene starosne dobi i posedovati određena predznanja.  Informacije o ovome možete naći kod opisa odgovarajućeg kursa, odnosno  ispita.  Dokaz o predznanju predstavlja diploma sa prethodnog kursa na Austrijskom institutu ili naš test na Web sajtu: www.oei.rs i usmeno testiranje nakon toga. Naš sekeretarijat će Vas rado posavetovati u vezi uslova korišćenja.

Kursevi

Pod pojmom „Kurs“ podrazumevano kompletnu ponudu usluga Austrijskog instituta kao što su kursevi nemačkog jezika, jezički kampovi, seminari i radionice.

Jedna nastavna jedinica traje 45 minuta. Obim kurseva, trajanje kurseva, termini kurseva, mesto održavanja kurseva, kao i sadržaji koji su navedeni i opisani na našem Web sajtu: www.oei.rs.

ÖSD-ispiti

Prijava za ispit je moguća do 21 dan pre samog ispitnog termina.

Rezultati se objavljuju na našoj vebstranici i to 7 radnih dana nakon ispita. Svoje rezultate možete naći pod rednim brojem koji Vam je dodeljen tokom ispita. 

Originalna diploma se štampa u Beču i u roku od 30-45  dana nakon ispitnog termina može se preuzeti u kancelariji instituta ili Vam može biti poslata preporučenom poštom. 

Na ispit morate poneti važeći pasoš na uvid.

Odustajanje od ispita

Ukoliko ste sprečeni da izađete na ispit ili želite da promenite termin, molimo da nam to javite pismenim putem na mejl adresu beograd@oei.rs. 
Uplaćenu naknadu za polaganje možemo prebaciti na neki od narednih termina, odnosno možemo Vam vratiti novac ukoliko je do ispita ostalo više od pet radnih dana. Ispit se može prebaciti na sledeći ispitni rok samo jednom. Ukoliko i na sledeći rok ne budete mogli da izađete, gubite pravo na povraćaj novca.

U slučaju da se ispit otkazuje  u roku manjem od pet radnih dana pre ispitnog termina, zadržavamo administrativnu taksu u iznosu od 3.000,- RSD (ukoliko je u pitanju jedan modul B1, usmeni A1, usmeni A2, usmeni B2 ili usmeni C1 administrativna taksa iznosi 1.000,- RSD). Za povraćaj novca neophodno je doći lično na institut i potpisati nalog za storniranje.

U slučaju da želite da promenite termin ispita, a da je do termina koji ste već zakazali ostalo manje od 5 radnih dana, neophodno je da na naš tekući račun uplatite administrativnu taksu u iznosu od 3.000,- RSD (ukoliko je u pitanju jedan modul B1, usmeni A1, usmeni A2, usmeni B2 ili usmeni C1 administrativna taksa iznosi 1.000,- RSD)

Ovi uslovi važe za sve, bez obzira na to koji su razlozi otkazivanja ili pomeranja ispita.

 

 

Izmene i otkazivanje kurseva

Najmanji broj polaznika kao i broj nastavnih časova navedeni su na našem Web sajtu: www.oei.rs.

Austrijski institut zadržava pravo da otkaže kurs ukoliko ne postoji dovoljno prijavljenih polaznika. U ovom slučaju imate pravo na povraćaj celokupnog novca koji ste uplatili za navedeni kurs.

Ako je neko od nastavnika bolestan ili iz nekog drugog važnog razloga nije u mogućnosti da lično održi nastavu, Austrijski institut će naći odgovarajuću zamenu. Ukoliko to nije moguće, Austrijski institut će otkazati nastavu i nakon završetka kursa, propušteni čas će biti nadoknađen.

Austrijski institut ne nadoknađuje časove koje ste Vi/Vaše dete zbog bolesti propustili.

Diplome i potvrde o pohađanju kurseva

Vi/Vaše dete dobićete potvrdu o pohađanju kursa ako ste najmanje bili prisutni tokom 75% časova. Diplomu Austrijskog instituta dobićete ukoliko uspešno položite završni test (pismeni i usmeni deo).

 

Uslovi plaćanja

Cena kursa mora biti uplaćena na račun Austrijskog instituta (Raiffeisenbank, 265-1040310001095-71) najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa. U slučaju plaćanja na rate plaća se 10% više, prva rata mora biti uplaćena najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa, a ostale rate na mesec dana, odnosno do kraja kursa. Bez uplaćene poslednje rate ne možete izaći na završni test, niti dobiti sertifikat o pohađanju kursa. 

U slučaju neblagovremene uplate, Austrijski institut zadržava pravo da Vaše mesto na kursu ustupi nekom drugom.

Načini plaćanja: bankarski transfer, uplata na račun

Plaćanje na rate

Naš kurs možete platiti na jednake 3 ili 2 jedanke rate, u zavisnosti od tipa kursa koji pohađate. Standardni kursevi za odrasle, mlade i decu se plaćaju u tri jednake rate, a intenzivni kursevi se plaćaju u dve jednake rate.

Prva rata mora biti uplaćena najkasnije 5 radnih dana pre početka kursa. U slučaju neblagovremene uplate, Austrijski institut zadržava pravod a Vaše mesto ustupi nekom drugom.

Prilikom upisa dobićete plan plaćanja na rate ukoliko se opredelite za ovu opciju. Ukoliko rate ne budu uplaćene u skladu sa rokovima plaćanja, Austrijski institut zadržava pravo da Vas udalji sa nastave.

Cena ispita i nastavnog materijala moraju se platiti odjednom. 

Popusti

Dobijate sledeće popuste za sve kurseve osim za kurseve kod kojih je već uračunat popust (npr. kod jutarnjih kurseva):

 

  •  Od Vašeg 2. kursa na Austrijskom institutu: 5%
  • Od Vašeg 5. kursa na Austrijskom institutu: 10%
  • Od Vašeg 10. kursa na Austrijskom institutu: 15%
  • Ako je neko iz Vaše porodice u toku iste kalendarske godine pohađao kurs na Austrijskom institutu (Porodicu čine: sve osobe koje žive u istom domaćinstvu, roditelji, deca, unuci, braća i sestre, suprug, supruga i slično): 10%. Po porodici biće naplaćena cena najvišeg kursa u celosti, a drugi članovi porodice dobijaju porodični popust.
  • Ako ste student: 10%.

Popusti se ne mogu sabirati i ne mogu se prenostiti.

Pravo na odustajanje od kursa

  • Kurs za koji ste se prijavili možete otkazati jedino u pisanoj formi. Ukoliko otkažete najkasnije 5 dana pre početka kursa, vraćamo Vam celokupan uplaćeni iznos.
  • Ukoliko uplatite kurs u celosti i otkažete kurs u roku od sedam dana nakon početka kursa, imate pravo na povraćaj 50% uplaćenog iznosa. U slučaju otkazivanja kursa nakon više od sedam dana od početka nastave, povraćaj novca neće biti moguć.
  • Ukoliko uplatite prvu ratu kursa i otkažete kurs nakon početka nastave, nemate pravo na povraćaj prve rate kursa. Povraćaj prve rate kursa je moguć samo u slučaju otkazivanja kursa najkasnije 5 dana pre početka nastave.
  • Ukoliko uplatite prvu ratu kursa i toku trajanja kursa, a bez prethodnog pismenog obaveštenja o svojoj nameri odustajanja od kursa koje je upućeno kancelariji Instituta, odustanete od pohađanja kursa, bićete dužni da izmirite sve preostale rate tj. u ovom slučaju bićete dužni da izmirite kurs u celosti.
  • Ukoliko uplatite prvu ratu kursa i u toku trajanja kursa, a uz prethodno pismeno obaveštenje o svojoj nameri odustajanja od kursa koje je upućeno kancelariji instituta, odustanete od pohađanja kursa, bićete dužni da izmirite sva preostala dugovanja tj. časove koje ste pohađali, a koji nisu izmireni uplaćenom ratom/ratama.

Isključenje odgovornosti

Radimo predano i naši profesori Vas podržavaju u ispunjenju Vaših ciljeva u učenju. Uprkos tome, Austrijski institut ne može biti odgovoran za nepostizanje ciljeva kursa ili ispita. 

Poštovanje profesora i ostalih polaznika kursa

Polaznici kursa su u obavezi da poštuju profesora i da se primereno ponašaju na času. Pod neprimerenim ponašanjem podrazumeva se bilo kakvo ometanje nastave na pr. stalno upadanje u reč profesoru i ostalim polaznicima kursa, psovanje, drsko ili agresivno ponašanje i vređanje kako ostalih polaznika, tako i profesora, često korišćenje mobilnih telefona, stalno kašnjenje na čas i sl. U slučaju da profesor ili ostali polaznici kursa konstatuju da je ponašanje određenog polaznika skroz neprimereno, Austrijski institut zadržava pravo da polaznika potpuno udalji sa kursa. U tom slučaju polazniku će biti izvršen povraćaj svog uplaćenog novca.

Završne odredbe

Sva obaveštenja i komunikacija između Austrijskog instituta  i polaznika kursa obavlja se u pisanoj formi koja uključuje i elektronske  oblike kao što je elektronska pošta i obaveštenja na Web sajtu: www.oei.rs.

Ukoliko je neka od odredbi na ovom sajtu suprotna važećim zakonskim propisima ista je  nevažeća i primenjuju za važeći zakonski propisi, ostale odredbe sa ovog sajta ostaju na snazi i primenjuju se.

U slučaju neslaganja i potrebe za tumačenjem Ugovora koje Austrijski institut zaključi sa korisnicima usluga merodavna je verzija ugovora na srpskom jeziku.

Austrijski institut i polaznik kursa su saglasni da sporove rešavaju sporazumno. U slučaju kada to nije moguće, za fizička lica nadležan je Prvi Osnovni sud u Beogradu, za pravna lica Privredni sud u Beogradu.

 

Prihvatam i u potpunosti se slažem s opštim uslovima, koji su gore navedeni.