Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Ostale informacije

Informacije o rezultatima ispita, materijalima za pripremu ispita ...

Sve ispite za austrijsku jezičku diplomu možete polagati na Austrijskom institutu u Beogradu. A1, A2, B1, B2 i C1 ispit možete polagati svakog meseca. Zbog toga je obavezna blagovremena prijava i plaćanje. Svi usmeni ispiti se snimaju i arhiviraju.

Prijava

Rok za prijavu i uplatu je najkasnije 3 nedelje pre samog termina ispita.  Nakon tog roka, prijava se neće smatrati važećom (osim u slučaju da je to drugačije naglašeno ili pomeranja roka za prijavu zbog odmora, praznika...)

Ukoliko ste već polagali ispit i niste ga položili, to morate da nam napomenete prilikom prijave.

Kandidati koji polažu ispit A2, B1, B2 ili C1 a pre toga su već položili neki od modula ili delova ovih ispita, dužni su da na dan ispita dostave i kopije već stečenih sertifikata. U protivnom neće biti u mogućnosti da izađu na ispit.

OTKAZIVANJE ISPITA:  U slučaju da želite da Vam vratimo novac zbog otkazivanja ispita, morate se javiti i otkazati ispit najkasnije 8 dana pre ispitnog termina. U slučaju da otkažete ispit, a da je ostalo manje od osam dana do ispitnog termina (period od osam dana počinje danom otkazivanja ispita, a završava se danom održavanja ispita) ili se ne pojavite na ispitu, povraćaj novca nije moguć. Ispit može biti pomeren za neki od narednih ispitnih termina i to sa rokom od 8 dana pre ispita za koji ste se prijavili bez nadoknade. U slučaju da želite da pomerite ispit na neki od narednih rokova, a da je do Vašeg prvobitno zakazanog termina ostalo manje od 8 dana u obavezi ste da izvršite doplatu administrativne takse, koja pokriva stvarno učinjene troškove usled neblagovremenog pomeranja ispita, u iznosu od 3.000 RSD. Pomeranje ispitne takse na neki od narednih ispitnih termina izvodivo je samo jednom.

- U slučaju nenadanih situacija kao što su smrtni slučajevi i bolesti u porodici ispitna taksa će Vam biti u potpunosti vraćena, s tim što je neophodno da nam dostavite dokaz o razlogu Vaše sprečenosti da izađete na ispit.

ZABRANJENO

Nastrože je zabranjena upotreba pomoćnih sredstava poput rečnika i sl. (osim ukoliko to propisima nije dozvoljeno), upotreba mobilnih telefona, slikanje ispitnih materijala, razgovor sa drugim kandidatima u toku ispita i bilo kakva vrsta malverzacije u vezi sa ispitnom  dokumentacijom. Što se upotrebe rečnika tiče, za pojedine ispite dozvoljeno je koristiti rečnik i to za ispite B2 (dvojezični rečnik) i C1 (jednojezični rečnik). Za ostale nivoe nije dozvoljena upotreba rečnika. Upotreba digitalnih rečnika, notbukova i drugih elektronskih sredstava je najstrože zabranjena za vreme ispita.

Rezultati ispita

Rezultati ispita za sve nivoe biće objavljeni najkasnije 14 radnih dana nakon termina ispita. Svaki kandidat dobija svoj lični broj, sa kojim može da pronađe svoje rezultate na našoj web stranici.

Sertifikati

Originalna diploma se štampa u Beču i dobićete je najkasnije 45 dana nakon termina ispita. Diplomu možete podići lično uz važeću ličnu kartu ili pasoš ili Vam može biti poslata preporučenom poštom o Vašem trošku. Informacija o pristizanju diplome biće postavljena na prvu stranu naše vebstranice.

Sertifikati se čuvaju na institutu godinu dana. 

Austrijski institut ne izdaje potvrde o položenom ispitu. Svi kandidati koji polože ispit moraju da sačekaju svoj sertifikat. 

Ako ne položite ispit

Ukoliko ne položite usmeni ili pismeni deo ispita, možete ga ponovo polagati u jednom od navedenih ispitnih termina, najkasnije godinu dana od prvobitnog termina polaganja (osim ispita A1 gde se od Vas traži da imate ukupno 60 od 100 bodova da biste položili ispit i ispita B1gde je moguće zasebno polaganje svakog od četiri dela ispita tzv. modula). 

Pomoćni materijal

ÖSD B2 - dozvoljen je jednojezični i dvojezični rečnik

ÖSD C1 - dozvoljen je jednojezični rečnik

ostali ispiti - nije dozvoljen pomoćni materijal