Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Najčešće postavljena pitanja

Šta su ÖSD ispiti?

Kao ispitni centar Austrijske jezičke diplome (ÖSD) nudimo ispite na svim jezičkim nivoima. Austrijska jezička diploma (ÖSD) je internacionalno priznat sertifikat o znanju nemačkog jezika koji Vam može biti od koristi prilikom dobijanja boravišne ili radne dozvole, kao i za upis na fakultete. Sve informacije o priznatosti ispita naći ćete na stranici www.osd.at, u odeljku „Anerkennung“.

Koje nivoe mogu da polažem na Austrijskom institutu u Beogradu?

Na Austrijskom institutu možete da polažete nivoe A1 dva puta mesečno, A2, B1, B2 i C1 svakog meseca.

Koliko dugo važe ÖSD sertifikati?

U principu ÖSD sertifikati nemaju rok trajanja. Međutim u svrhu dobijanja viza nadležne institucije mogu tražiti da sertifikat ne bude stariji od nekog određenog vremenskog perioda, na primer godinu dana.

Ukoliko mi je potreban na primer nivo B2, da li moram da izlazim na sve nivoe pre toga i da položim kako bih mogao da pristupim tom ispitu?

Ne, Vi možete sami birati na koji ispit želite da izađete, direktno, bez posebnih preduslova.

Kako mogu da se prijavim za polaganje?

Za ispit se možete prijaviti lično na institutu ili preko naše web stranice na kojoj su istaknuti svi termini za polaganje za tekuću godinu. Ukoliko se prijavite preko web stranice svi podaci za uplatu biće Vam poslati na mejl adresu koju ste ostavili u prijavi. Uplata za ispit se vrši isključivo na naš tekući račun 265-1040310001095-71. Potvrdu o uplati, zajedno sa upisnicom i pasošem treba da ponesete sa sobom na ispit.

Koja je cena ispita?

Sve aktuelne cene za ispite i delove ispita nalaze se na našoj vebstranici u ponudi ispitnih termina.

Šta se dešava ukoliko ne mogu da izađem na ispit?

Ukoliko ste sprečeni da izađete na ispit ili želite da promenite termin, molimo da nam to javite pismenim putem na mejl adresu beograd@oei.rs. 
Uplaćenu naknadu za polaganje možemo prebaciti na neki od narednih termina, odnosno možemo Vam vratiti novac ukoliko je do ispita ostalo više od pet radnih dana.

Ispit se može prebaciti na sledeći ispitni rok samo jednom. Ukoliko i na sledeći rok ne budete mogli da izađete, gubite pravo na povraćaj novca. 

U slučaju da se ispit otkazuje  u roku manjem od pet radnih dana pre ispitnog termina, zadržavamo administrativnu taksu u iznosu od 3.000,- RSD (ukoliko je u pitanju jedan modul B1, usmeni A1, usmeni A2, usmeni B2 ili usmeni C1 administrativna taksa iznosi 1.000,- RSD). Za povraćaj novca neophodno je doći lično na institut i potpisati nalog za storniranje.

U slučaju da želite da promenite termin ispita, a da je do termina koji ste već zakazali ostalo manje od 5 radnih dana, neophodno je da na naš tekući račun uplatite administrativnu taksu u iznosu od 3.000,- RSD (ukoliko je u pitanju jedan modul B1, usmeni A1, usmeni A2, usmeni B2 ili usmeni C1 administrativna taksa iznosi 1.000,- RSD)

Ovi uslovi važe za sve, bez obzira na to koji su razlozi otkazivanja ili pomeranja ispita.

Koliko dugo ću čekati na rezultate, da li mogu dobiti potvrdu dok čekam da mi stigne sertifikat i kada mogu da dobijem sertifikat?

Objava rezultata vrši se objavom dodeljenog ličnog identifikacionog broja na našoj web stranici najkasnije 14 radnih dana nakon termina ispita.  

Originalna diploma se štampa u Beču u ÖSD centrali i možete je podići lično otprilike mesec dana nakon polaganja ispita u kanncelariji Austrijskog insituta ili Vam može biti poslata preporučeno poštom o Vašem trošku. 

Sertifikati se čuvaju godinu dana. Ukoliko u tom roku ne preuzmete svoj sertifikat, on se uništava, a ponovno izdavanje sertifikata košta 5.000,- RSD.

Informaciju o tome da li su stigle diplome možete naći na stranici Austrijskog instituta www.oei.rs. Austrijski institut ne izdaje potvrde o položenim ispitima. Svaki kandidat koji položi ispit mora sačekati da originalna diploma stigne iz Austrije. Diploma se ne može podići u Austriji. 

Nisam položio ispit/položio sam deo ispita. Šta sad?

Ukoliko niste položili ispit, možete se prijaviti za naredno polaganje. Ukoliko ste položili deo ispita (pismeni ili usmeni) prijavljujete samo deo koji niste položili, osim kod nivoa B1 i C2  koji se polažu po modulima. Položeni deo ispita važi narednih godinu dana.

Novina vezana za dobijanje objedinjenog ÖSD sertifikata počev od 1.3.2019. glasi ?

Kandidati dobijaju objedinjen sertifikat kada u jednom ispitnom roku izađu na sve module (delove ispita) i sve ih polože. Ako pak polažu različite delove ispita u različitim ispitnim terminima, objedinjen sertifikat dobijaju samo ako NA ISTOM ISPITNOM CENTRU POLOŽE SVE MODULE (DELOVE ISPITA).

Da li mogu da dobijem uvid u svoj rad?

Uvid u formular za ocenjivanje Vašeg rada moguće je dobiti 5 radnih dana nakon objavljivanja rezultata lično u kancelariji instituta, uz prethodnu najavu na mejl pavlovic@oei.rs. Potrebno je priložiti na uvid i važeću ličnu kartu ili pasoš. Uvid je moguće dobiti samo u formular za ocenjivanje, sami pisani tekstovi i zadaci ne mogu se videti. Uvid u rad vrši se isključivo u prisustvu predsedavajućeg ispitne komisije ili njegovog/njenog zamenika/ce. Zabranjeno je kopirati ili fotografisati ispit i delove ispita. 

Gde mogu da pogledam kako izgleda ispit?

Primere testova kao i linkove za snimke ispita na You tube-u možete naći na stranici Austrijskog instituta (Ispiti za Austrijsku jezičku diplomu > Primeri OSD testova)

Da li smem da koristim mobilni telefon i rečnik za vreme ispita?

Što se mobilnih telefona tiče, njihova upotreba je najstrože zabranjena prilikom održavanja ispita. Mobilni telefoni biće oduzeti za vreme pismenog dela ispita i za vreme trajanja usmenog dela ispita. Svi kadnidati koji čekaju na red za usmeni moraju biti strpljivi, ne smeju koristiti mobilni telefon dok čekaju na red za odgovaranje i ne smeju napuštati prostorije insituta. 

Što se upotrebe rečnika tiče, za pojedine ispite dozvoljeno je koristiti rečnik i to za ispite B2 (dvojezični rečnik) i C1 (jednojezični rečnik). Za ostale nivoe nije dozvoljena upotreba rečnika. Upotreba pametnih ili digitalnih rečnika, notbukova i drugih elektronskih sredstava je najstrože zabranjena za vreme ispita.

Koliko dugo traje polaganje?

Kod svakog ispita pismeni i usmeni deo se polažu istog dana (osim ukoliko to iz tehničkih razloga nije drugačije najavljeno). Pismeni delovi ispita traju:

A1  - 60 minuta

A2 - 75 minuta

B1 - 180 minuta

B2 - 180 minuta

Na usmeni deo ispita se čeka, kandidati se prozivaju i ulaze prvo na pripremu (od 10 do 15 minuta) a nakon toga ulaze na usmeni ispit sa dva profesora. Usmeni ispit se održava u paru za sledeće nivoe A2, B1, B2 dok je kod ispita A1 i C1 usmeni ispit samo za jednu osobu. Savetujemo da na ispit ponesete nešto za jelo i obavezno vodu za piće jer zbog obimnosti broja kandidata može se desiti da na red za odgovaranje čekate po nekoliko sati.

Svi ispiti uglavnom počinju pismenim delom, osim ukoliko to zbog tehničkih razloga ne bude moguće, u tom slučaju počinjemo usmenim delom ispita. O ispitnom planu bićete obavešteni SMS porukom 7 dana pre ispitnog termina.

Postoji li probni test na institutu?

Austrijski institut organizuje pripremne kurseve za polaganje ispita, na kojima se vrši simulacija ispitnog procesa. Za informacije o pripremnim kursevima javite se u kancelariju instituta.

Kako da znam šta se na ispitu očekuje od mene?

Svaki kandidat je dužan da se upozna sa Pravilnikom o ponašanju za vreme ispita, koji se nalazi na našoj web stranici.

Izgubio/la sam svoj sertifikat. Šta sad?

U slučaju da ste izgubili sertifikat neophodno je da donesete zvaničnu izjavu overenu u sudu ili polociji o tome da ste izgubili sertifikat (prevedenu na nemački i overenu od strane sudskog tumača), kao i da na naš tekući račun uplatite naknadu od 5.000,- RSD. Nakon toga pristupamo izradi kopije sertifikata.

NAPOMENA: Duplikati sertifikata za ispite polagane pre više od 5 godina ne mogu biti izdati, jer po austrijskom zakonu lični podaci ne smeju da se čuvaju duže od 5 godina.